Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Arkiv

Här sparar vi olika typer av material som kan vara av intresse även om materialet är några år gammalt.

Arbeten

Posters från WCET 2006

  • · Survey of stoma complications after surgery.
  • ·Skin complications after stoma surgery.
  • ·Why are stoma patients still experiencing pain one half year post-surgery?
  • ·Returning to social life; is there any correlation between nurse assessment and patient experience?

Sammanställning av enkät angående användande av convexitet

Sammanfattning av stomiterapeut Kirsten Dahl, Universitetssjukhuset MAS 2002-12-01.

Undersökningen genomfördes av: Eva Carlsson, Göteborg, Eva Persson, Göteborg, Gun Andersson, Luleå, Ingrid Alverslid, Värmnamo, Katarina Svensson, Norrköping, Laila Svensson, Stockholm och Meta Gylin, Södertälje.

Fantomfenomen hos stomiopererade

Sammanfattning

Undersökningen genomfördes 1993 av: Ewa Törnblom, Ljungby, Ewa Håkansson, Ljungby, Hans Hansson, Söderhman, Meta Gylin, Södertälje, Elisabeth Hansson, Växjö, Margaretha Tornving, Östersund.

Utvärdering av enkät angående Metylrosanilin

Några stomiterapeuter som har valt att evidensbasera vissa delar av stomivården. Deras första uppgift har varit att titta närmare på användandet av Metylrosanilin. Deras syfte har varit att via en enkät undersöka förekomst, indikation, duration, effekt samt vilken styrka på lösningen som användes. Finns det andra alternativ till Metylrosanilin? 2002-06-04.

Meta Gylin, Södertälje sjukhus, Södertälje, Laila Nilsson, Södersjukhuset, Stockholm, Katarina Svensson, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Kirsten Dahl, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Eva Carlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg, Eva Eriksson-Persson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg.

Utveckling och anpassning av VIPS modellen

Arbetsgruppen var ett samarbete med SSF; Svensk Sjuksköterske Förening - Terminologigruppen och Coloplast AB som fungerade som en stödjande länk. Syftet var att utveckla och anpassa VIPS-modellen till stomivårdens dokumentation (SFS 1985:562 patient journal lagen). Arbetsgruppen bestod av: Laila Nilsson, SÖS, Kerstin Fredin, Uppsala barn, Annica Wistedt, Ersta och Ingrid Domonkos, Danderyd.

Arbetet startade hösten 1999 och är nu avslutat. Resultat blev en folder i fickformat som tillägg till Grund-VIPS. En hjälp för dokumentation i patientjournalen av stompatienter. Foldern går att beställa hos Coloplast AB, kundtjänst tfn. 0300-33256, alt. se@coloplast.com

Projekt

Ostomy Forum for the Future

Ostomy Forum for the Future är ett internationellt projekt med syfte att bidra till ökad livskvalité för de människor som lever med konsekvensen efter en stomioperation.

Historik: Detta projekt bygger på två pilotprojekt som slutfördes och redovisades på WCET kongressen i Florens 2002. Det första projektet startade 1996 då stomisjuksköterskor från 6 Europeiska länder samlades i Danmark. Efter mycket arbete och olika enkätförfrågningar i de olika länderna mynnade detta ut i ett färdigt ”History Taking Form”. I samband med detta arbete startade man 2000 även ett projekt för att identifiera stomirelaterade problem efter stomioperationen. Det var nu ytterligare två länder som tillkommit. Detta arbete mynnande fram till ett ”Follow –Up Form”.

Som ett direkt resultat av dessa pilotprojekt har man nu i 8 länder startat ett projekt, där alla dokumenterar samma typ av information efter det framtagna ”follow up index”. Fokus för projektet är att följa utvecklingen hos de stomiopererade efter utskrivning från sjukhuset under minst en tolvmånaders period.

Projektet skall pågå till år 2006. Då skall en samlad utvärdering av resultatet ske och eventuella signifikanta observationer eller avvikelser bli publicerade internationellt och nationellt av en samlad projektgrupp från de olika deltagarländerna.

I projektet ingår sjuksköterskor från Sverige, England, Skottland, Holland, Danmark, Norge, Polen och Japan.

Administrativa uppgifter i förbindelse med projektet tillhandahålls av Dansac A/S. Sammanhållande projektledare: sjuksköterska/stomiterapeut Vigdis Hannestad, Dansac A/S

Målsättningen med projektet är att studera långa och korta konsekvenser efter stomioperation. Att jämföra förekomsten av problem i de olika länderna. Att identifiera när dessa problem uppstår och kunna rekommendera förändringar baserat på analysen av de resultat vi erhållit och därmed öka livskvalitén för stomiopererade och kvalitet av stomiskötseln.

De stomiterapeuter som deltar i Sverige är:

Gun Andersson, Luleå, Eva Bengtsson, Helsingborg, Kirsten Dahl, Malmö, Anita Eriksson, Stockholm, Meta Gylin, Södertälje, Anne-Marie Hallén, Göteborg, Christina Nilsson, Ystad, Laila Nilsson, Stockholm, Gunni Olsson, Varberg, Katarina Svensson, Norrköping, Margaretha Tornving, Östersund.

Om det är något du undrar över eller vill veta mer om tag gärna kontakt med någon i gruppen.